DESPRE NOI

O echipă dinamică, consolidată în timp, formată din profesionişti cu experienţă în litigii şi consultanţă, pregătită pentru a găsi soluţia juridică optimă, adaptată necesităţii clienţilor noştri.

Pe baza experienţei acumulate, cu imaginaţie şi dăruire, suntem mândri să oferim servicii avocaţiale personalizate, adaptate condiţiilor actuale, în continuarea unei tradiţii începute în anul 1937 de către prof. dr. av. Costantin C. Stegăroiu şi ulterior prof. dr. av. Dan C. Stegăroiu, care au profesat cu demnitate şi mândrie avocatura, bucurându-se de un real prestigiu, transmitându-ne o tradiţie profesională purtată peste generaţii până în prezent.

Dăruirea şi implicarea individuală a fiecărui membru al echipei noastre creează valoarea serviciilor noastre. Exigenţi cu noi înşine asigurăm respectarea valorilor asumate – confidenţialitatea, calitatea, tenacitatea, creativitatea – în găsirea celei mai bune soluţii oricăror provocări juridice.

Credem că profesia de avocat este o profesie nobilă şi că trebuie practicată ca atare pentru a nu fi deturnată de la rolul ei social, credem că lucrul cel mai de preţ în relaţia dintre avocat şi client este încrederea reciprocă şi confidenţialitatea, iar avocatul urmează să îşi desfăşoare activitatea numai cu respectarea strictă a deontologiei profesionale, a legii şi strict în interesul clientului.

Am format o echipă unită ai căror membri au idealuri comune, pentru a dezvolta relaţii durabile în timp cu clienţii, bazate pe încredere reciprocă şi onestitate, urmărind dezvoltarea societăţii noastre împreună cu dezvoltarea clienţilor săi.

SERVICII

STEGĂROIU şi asociaţii – Societate Civilă de Avocaţi, este formată din avocaţi cu experienţă profesională, atat în domeniul litigiilor, cat şi în cel al consultanţei de afaceri.

Experienţa acumulată (în sutele de litigii în care asigurăm anual reprezentarea), cât şi bazele logistice constituite, reprezintă premisa unei activităţi în echipă menită să trateze cu responsabilitate şi profesionalism problemele juridice ale clienţilor noştri, găsind cele mai bune soluţii juridice, adaptate necesităţilor individuale ale clientului, chiar şi în domeniile ce necesită o specializare înaltă şi cunoştinţe din domenii specifice, precum şi în problemele ce presupun alocarea unui volum însemnat de muncă.

Reprezentarea este asigurată preponderent în litigii şi consultanţa din domeniile dreptului civil, contenciosului administrativ, dreptului afacerilor şi societar, dreptului muncii, dreptului de proprietate, dreptului familiei, precum şi în alte domenii şi subdomenii ale dreptului.

Interesul membrilor societăţii şi activitatea lor vizează atât domeniile şi subdomeniile de drept clasice dar şi noile problematici şi subdomenii ale dreptului create în contextul societăţii moderne şi în cadrul unei legislaţii în permanentă schimbare.

Limbile vorbite in cadrul societăţii sunt: română, engleză, şi italiană.

Serviciile profesionale sunt furnizate ca un efort colectiv al echipei, iar în stabilirea onorariilor STEGAROIU si asociatii promoveaza, in acord cu criteriile prevăzute în legea avocaturii, principiul stabilirii costului corect al serviciului furnizat în funcţie de parametri care definesc serviciul prestat. Tipul de onorariu este de asemenea stabilit de comun acord cu clientul în funcţie şi în acord cu interesul clientului şi caracteristicile servicului furnizat (onorariu fix, forfetar, orar, de succes, etc.)

Principalele domenii de practică

Fără  îndoială, documentațiile de urbanism sau documentația autorizării desființării lucrărilor de construire sau autorizării lucrărilor de construire, reprezintă fundația care dă soliditate, asigură fiabilitatea unei investiții în construcții și minimizează riscurile blocării unor proiecte de investiții imobiliare, astfel încât consultanța juridică asigurată încă din momentul în care proiectul este la stadiul de idee, o abordare responsabilă și necesară dezvoltatorilor imobiliari, iar noi avem experiența necesară să o oferim.

Avem o bogată experiență, de aproximativ 20 ani în aceste domenii, iar experiența echipei noastre poate aduce un plus de valoare clienților noștri, atât în procesul și procedurile emiterii actelor în aceste domenii, prin consultanța pe care o oferim, cât și prin activitatea de litigii pe care o avem cu privire la actele administrative eliberate în aceste domenii și în egală măsură la litigiile generate de refuzul de emitere a actelor administrative persoanelor îndreptățite. Activitatea noastră s-a materializat cu privire la o serie de proiecte imobiliare importante din Transilvania.

Din perspectivă individuală urbanismul și autorizarea sunt domenii de primă importanță în ceea ce privește punerea în valoare a dreptului de proprietate asupra imobilelor, în special cele din intravilanul localităților.

Actele administrative emise în aceste domenii, determină, pe de o parte, din perspectiva proprietarului, limitele exercitării dreptului de proprietate date de regulamentele locale, limitele dreptului de a construi, iar pe de altă parte, din perspectiva altor persoane potențial interesate, condițiile generale de locuit și de viață, condiții ce sunt direct influențate de dezvoltarea construcțiilor într-o anumită zonă de interes.

Din perspectivă generală, urbanismul interesează colectivitățile de persoane și societatea în general, pentru că dă direcțiile de dezvoltare a cadrului construit, calitatea cadrului construit și implicit calitatea vieții în orașe.

Antrepriza în proiectare și apoi antrepriza în construcții sunt necesare executării oricărui proiect de construcții, oricărei investiții imobiliare.

Experiența noastră în aceste domenii este relevantă, avocații noștri, având până la 20 ani de experiență în aceste domenii, permițându-ne să asigurăm atât investitorului, proiectantului cât și antreprenorului o consultanță necesară și utilă derulării în cele mai bune condiții a acestor activități.

De foarte multe ori proiectele în construcții antrenează bugete mari și foarte mari, astfel încât contractul de antrepriză este instrumentul juridic fundamental de reglementare a raporturilor obligaționale dintre investitor și constructor (sau între antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate). Aceste contracte, menite a fi executate pe durate semnificative de timp și să răspundă unei palete largi de problematici, necesită conceperea lor cu mare atenție, astfel încât ele să fie apte să anticipeze și să reglementeze situațiile potențial generatoare de conflicte, pentru ca executarea construcției să respecte cerințele de calitate în construcții, să se finalizeze cu succes și la termenele prevăzute.

Domeniul executării construcțiilor este vast și abundent reglementat și normat. Experiența noastră în asistența juridică acordată pe perioada derulării proiectelor de executare construcții sau post recepție se poate dovedi valoroasă. O monitorizare juridică și o gestiune juridică a executării contractului de antrepriză se dovedește cu atât mai utilă și necesară cu cât proiectele sunt mai complexe sau de mai mare anvergură.

Exploatarea prin închiriere a clădirilor de birouri, a centrele comerciale și a halelor de producție ridică probleme suplimentare. Practica internațională arată preocuparea pentru elaborarea unor diverse standarde privitoare la clădirile de birouri și centrele comerciale.

Fără îndoială, față de o simplă închiriere a unei locuințe, închirierea unor clădiri cu destinații speciale, comerciale, ridică probleme mult mai complexe proprietarilor, care trebuie să asigure atât buna reglementare a raporturilor cu fiecare chiriaș în parte, cât și reguli clare de folosință a spațiilor comune, care să corespundă așteptărilor diverșilor utilizatori ai clădirii. Nu mai puțin importantă este preocuparea pentru conformarea la standardele, normele și avizele stabilite în domeniu, la standardele cerute de chiriași, furnizarea de servicii complexe pentru clădire, etc. În egală măsură aceste problematici interesează și chiriașii, care vor avea tot interesul să beneficieze de clauze conforme, care să le protejeze interesele în aceste contracte.

Preocupările noastre dedicate contractelor de această natură și problemelor juridice conexe ridicate de acest domeniu, activitatea de aproximativ 10 ani dedicată acestor problematici a condus la acumularea de experiență în acest domeniu.

Domeniu ce combină o gamă largă de servicii juridice, este acoperit integral de echipa noastră ca urmare a experienței din domeniul urbanismului, autorizării, antreprizei și a gestiunii patrimoniului persoanelor fizice și juridice.

Proiectele imobiliare complexe implică necesitatea unor servicii juridice specializate pe domenii și subdomenii, pe care le oferim clienților în mod dedicat prin constituirea unor echipe de lucru multidisciplinare.

Serviciile noastre în domeniu se remarcă ca o constantă a activității societății noastre și s-a concretizat în timp într-o gamă largă de importante proiecte finalizate cu succes. Am asigurat și asigurăm reprezentarea în tote tipurile de litigii în materia real estate.

Salubrizarea este un serviciu comunitar de interes general. Din punct de vedere juridic, salubrizarea se concretizează într-un domeniu reglementat de legi și regulamente speciale, precum și de interferența cu probleme specifice legate de mediu.

Operatorul de salubrizare este angrenat într-o serie de raporturi complexe cu autoritățile publice, precum și cu beneficiarii serviciului de salubrizare.

Un real suport juridic pentru firmele din domeniu presupune buna stăpânire atât a legislației speciale cât și a contenciosului administrativ.

Activitatea societății noastre în domeniu datează de peste 11 ani de zile și este concretizată în litigii și consultanță oferită firmelor din domeniu, iar experiența acumulată beneficiază clienților noștri permanenți. Ne dedicăm constant studiului tuturor noilor reglementări ce intervin în acest domeniu dinamic, pentru a răspunde prompt cerințelor clienților din domeniu, astfel încât activitatea acestora să se desfășoare în deplină conformitate cu legislația.

Suntem prezenți și pe piața serviciilor juridice dedicate acestor activități de peste 11 ani, atât prin consultanța care o oferim cât și prin litigiile în care reprezentăm firmele din domeniu, căutând să perfecționăm experiența noastră și să diversificăm  serviciile adresate acestei piețe.

Acest domeniu, este unul reglementat printr-o legislație specială, iar activitatea operatorilor din domeniu ridică probleme specifice.

Activitatea de logistică în acest domeniu implică o serie de contracte cu parteneri, atât cu beneficiarii, transportatorii cât și cu furnizorii de diferite bunuri conexe, iar în practică poate conduce la o serie de probleme specifice rezultate din aceste colaborări.

Este un segment în care activăm de peste 18 ani de zile pe întreaga paletă de servicii necesare firmelor din domeniu, a dealerilor auto.

Un segment important al economiei este și industria auto-motive și serviciile post vânzare auto, implicând cifre de afaceri importante și reclamând o bună organizare a activității, standardizarea proceselor și procedurilor, precum și un fundament juridic solid, implementarea unei rigurozități a contractelor din domeniu.

Drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani, patrimoniul persoanei fizice sau juridice, este în permanentă dinamică în directă conexiune cu o serie de evenimente (acte sau fapte juridice). În patrimoniu se regăsesc atât drepturile reale cât și cele de creanță, astfel încât importanța acestor drepturi reclamă o abordare pro activă atentă și eficientă.

Factorii care determină dinamica patrimoniului sunt dintre cei mai diverși, iar, inevitabil, situația patrimoniului este dependentă de deciziile persoanele, dar în egală măsură și de calitatea și claritatea prin care deciziile sunt implementate prin actele juridice încheiate. De asemenea de reală importanță este modul în care situațiile conflictuale, generate de relațiile patrimoniale, sunt gestionate.

Activitatea noastră pune accent în primul rând pe preîntâmpinarea riscurilor care pot afecta patrimoniul, pe conservarea acestuia, apoi pe predictibilitatea dinamicii patrimoniului persoanei, ceea ce presupune reglementarea cât mai clară și completă a clauzelor relevante din contractele pe care le redactăm, punând accentul pe preîntâmpinarea litigiilor. În cazul litigiilor, misiunea pe care ne-o asumăm este aceea de a acorda întreaga atenție detaliilor și de a acționa tenace în scopul obținerii celor mai bune rezultate posibile, antrenând toate cunoștințele noastre de drept procesual și de drept material acumulate în timp.

Această activitate este o prezență constantă a fiecărui avocat din cadrul nostru, de la începuturile profesiei și pe toată durata de exercitare a acesteia, astfel încât putem oferi consultanța sau reprezentarea de către avocați având și o experiență profesională mai mare de 21 de ani.

Existența unei societăți comerciale, a unei companii, implică în mod inevitabil o serie de problematici societare cum ar fi relațiile dintre asociați, problemele pe care acestea le pot genera (retrageri, excluderi, etc.), divizări, fuziuni, transferul controlului asupra companiei, administrarea, etc. .

Reușita în planul de afaceri al asociaților/acționarilor, este dată în egală măsură, atât de succesul activității companiei dar și de buna organizare și gestiune a problemelor societare. Organizarea și gestiunea societară este problema care trebuie să-i preocupe pe cei care fondează o societate comercială, încă de la momentul înființării și pe toată durata de viață a companiei, pentru că acesta va influența decisiv, în timp, efectul ce va fi generat în patrimoniul personal al asociatului.

Din punct de vedere juridic acest domeniu  presupune  problematici variate cu o complexitate foarte diferită, de la complexitate mai mică, până la o complexitate foarte mare. Desigur o abordare coerentă și bine structurată încă de la începutul afacerii poate conduce la cele mai bune rezultate, evitând în timp conflictele sau vulnerabilitatea companiei.

Preocupările noastre profesionale în domeniu sunt dintre cele mai variate, pornind de la conceptul general la startul afacerii, până la identificarea soluțiilor de optimizare juridică a organizării companiei, ori actele de transfer al controlului și finalizându-se cu reprezentarea în litigiile dintre asociați. Experiența acumulată în peste 21 de ani de activitate în domeniu,  este  un real beneficiu pentru clienții noștri

Contenciosul administrativ este o constantă a activității noastre de litigii de peste 20 ani, în special în domeniul urbanismului, autorizării construcțiilor, salubrizării dar și a contenciosului fiscal și litigii privind funcționarii publici.

O serie dintre membri echipei noastre au experiență relevantă în domeniu, iar clienții se bucură de echipele noastre de avocați dedicate problemelor lor în această materie.

Relațiile de familie sunt cele mai importante în planul personal al individului.

Din punct de vedere juridic, activitatea în domeniu are în vedere  raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, filiație, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.

Nu de puține ori raporturile patrimoniale și personale derivate din relațiile de familie sunt complexe și în totdeauna ele reclamă o atenție specială datorită însemnătății lor pentru persoană.

Experiența membrilor echipei noastre, acumulată în peste 21 ani de activitate, asigură un real suport acordat de către noi atât ca și consiliere cât și prin reprezentarea în litigiile din acest domeniu – partaj, desfacerea căsătoriei, încredințare minori, succesiuni, etc..

Activitatea economică rareori poate fi imaginată în lipsa unor relații de muncă. Corecta gestiune a relațiilor de muncă este necesară oricărei companii. De asemenea, pentru angajat, raportul de muncă este parte a vieții sale și generator de venit.

Litigiile în domeniu pot, deseori, genera consecințe patrimoniale importante pentru companii sau angajați.

Suntem prezenți în acest segment, încă de la începutul activității noastre, atât în în consultanță cât și reprezentarea în litigii.

Achizițiile publice, domeniu reglementat distinct de către legislația actuală, este un segment de activitate căruia îi acordăm o atenție specială ca urmare a însemnătății pe care o are în activitatea comercială a clienților noștri.

Domeniul necesită o bună stăpânire a legislației speciale în domeniu, a contenciosului administrativ și a ramurii economice în care contractul intervine. Experiența în domeniul contenciosului administrativ și în domeniile economice specializate constituie suportul pentru serviciile furnizate clienților noștri și baza obținerii de rezultate profesionale în domeniul achizițiilor publice.

Încheierea, încetarea, executarea și interpretarea contractului de achiziție publică are particularitățile sale, iar noi utilizăm în serviciile oferite clienșilor experiența acumulată în litigiile în care asigurăm reprezentarea.

Insolvența, realitate a spațiului relațiilor comerciale și câteodată etapă în existența unei societăți comerciale, este reglementată de legislația specială aplicabilă.

Suntem prezenți și în acest domeniu de practică profesională, asigurând reprezentarea în problematici specifice, atât pentru creditori cât și pentru debitori.

Acoperim întreaga gamă de litigii și consultanță legată de răspunderea civilă. Răspunderea civilă, atât cea contractuală cât și cea delictuală, este un domeniu constant de practică pentru noi.

Ca urmare a consecințelor patrimoniale pe care le are angajarea răspunderii, acordăm întreaga noastră atenție acestei practici.

Intreaga noastră echipă are o bogată experiență în aceste problematici, acumulată prin numeroasele litigii în care asigurăm reprezentarea, unii avocați din cadrul societății noastre având experiență de peste 21 ani în acest domeniu.

Pentru noi reprezintă un domeniu de practică profesională de nișă, dar cu un potențial foarte mare și cu provocări pe măsură. Este un domeniu relativ nou, corelat cu dezvoltarea infrastructurii informatice și accesul la internet. Domeniul ridică o serie de provocări profesionale determinate de multitudinea și diversitatea de raporturi juridice și complexitatea dată de diferențele de sisteme legislative naționale incidente, în condițiile în care fiind un serviciu oferit on-line, teoretic el este accesibil tuturor.

Abordăm acest domeniu ca o provocare profesională pentru noi și facem eforturi constante și coordonate de perfecționare și dezvoltare a consultanței noastre în domeniu.

Echipa de drept penal din cadrul societății noastre, cu membri cu experiență de până la 11 ani, are o activitate dedicată unora dintre materiile dreptului penal, în special infracțiunilor de trafic droguri, contrabandă, infracțiuni rutiere, infracțiuni silvice, abuz în serviciu, înșelăciune, trafic de influenta, infracțiuni contra persoanei.

AVOCAȚI

Image module

Avocat partener fondator Mirela STEGĂROIU

Avocat fondator, partener la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu o experienţă deosebită în reprezentarea în litigiile din domeniile dreptului civil (dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, succesiuni, contracte, familiei) drept funciar imobiliar, litigii cu profesionişti, precum şi în negocieri şi mediere, având şi beneficiul formării profesionale în domenii conexe (mediator din anul 2005). Mirela Stegăroiu asigura de asemenea consultanţă clienţilor permanenţi în domeniul de activitate al acestora.

Date personale de contact
e-mail: mirela@stegaroiu.ro
tel: +40 722 402 396

Image module

Avocat partener fondator Călin STEGĂROIU

Avocat fondator, partener la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu o experienţă deosebită în reprezentarea în litigiile din domeniile contenciosului administrativ şi administrativ fiscal, legislaţie specială, dreptul construcţiilor, litigii cu profesionişti, drept societar şi insolvenţă, având şi beneficiul formării profesionale în domenii conexe (practician în insolvenţă din anul 2005), dreptul de proprietate, răspunderea civilă. Călin Stegăroiu asigura de asemenea consultanţă clienţilor permanenţi în domeniul de activitate al acestora. Totodată Călin Stegăroiu este lector la Institutul Național Pentru Pregătirea Și Perfecționarea Avocaților (INPPA Cluj).

Date personale de contact
e-mail: calin@stegaroiu.ro
tel: +40 723 193 991

Image module

Avocat partener Marius VIDICAN

Avocat partener la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu experienţă semnificativă, asigură reprezentarea în litigii în domeniule dreptului penal, precum şi consultanţă, clienţilor permanenţi în domeniul de activitate al acestora, asigurând de asemenea coordonarea administrativă a societăţii.

Date personale de contact
e-mail: mariusvidican@stegaroiu.ro
tel: +40 722 642 845

Image module

Avocat colaborator Camelia ISAC

Avocat senior la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu experienţă în munca de echipă, în reprezentarea în litigii şi consultanţă.

Date personale de contact
e-mail: camelia.isac@stegaroiu.ro
tel: +40 736 614 119

Image module

Avocat Alexandra Ioana OLAR

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2015. Master Drept European şi Naţional al Afacerilor, 2016

Date personale de contact
e-mail: alexandraolar@stegaroiu.ro
tel: +40 724 071 642

Image module

Avocat Cristina-Doriana SUCIU

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2014. 2016 – prezent: avocat la STEGAROIU şi asociatii SCA.

Date personale de contact
e-mail: cristinacosmeanu@stegaroiu.ro
tel: +40 728 232 357

Image module

Avocat Ambra Diana SZASZ

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2018. Master Drept European şi Naţional al Afacerilor, 2019

Date personale de contact
e-mail: ambraszasz@stegaroiu.ro
tel: +40 741 080 072

Image module

Avocat Claudia Manuela DONCA

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2017.

Date personale de contact
e-mail: claudiadonca@stegaroiu.ro
tel: +40 751 614 486

Image module

Avocat Bianca ROHOZNEANU

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2018. Master Drept European şi Comparat al Afacerilor, 2019

Date personale de contact
e-mail: biancarohozneanu@stegaroiu.ro
tel: +40 754 361 798

Image module

Avocat Ionuț TEREC

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2019

Date personale de contact:
e-mail: terecionut@stegaroiu.ro
tel: +40 756 274 978

CONTACTEAZA-NE


SEDIU
Stegaroiu si Asociatii S.C.A.
Petofi Sandor nr.7
Cluj-Napoca, Romania
CONTACT
Email: office@stegaroiu.ro
Telefon: +40 264 596 579